Bwin·体育(中国)官方网站-App Store

简体中文 繁体中文
慈云院训

慈云院训:

               以大智文殊菩萨为友
               以大愿地藏菩萨为友
               以大悲观音菩萨为友
               以大行普贤菩萨为友